Historia

Towarzystwo Fizyczne powstało z inicjatywy Józefa Wierusz-Kowalskiego w Warszawie w 1919 roku. Rok później w 1920 roku odbył się Zjazd Organizacyjny Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF) w Warszawie, na którym przyjęto statutu i wybrano Zarząd. Pierwszym prezesem został Władysław Natansonem. W 1974 roku powstaje Oddziału PTF w Częstochowie z inicjatywy Bogdana Całusińskiego i Stefana Nawrotnego. Obecnie PTF ma 19 oddziałów na terenie całej Polski.

Cele PTF-u

  • Upowszechnianie fizyki i nauk pokrewnych
  • Podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy fizycznej w społeczeństwie
  • Popieranie rozwoju fizyki w Polsce
  • Rozwijanie więzi miedzy fizykami zatrudnianymi w oświacie, w nauce oraz w różnych gałęziach gospodarki
  • Reprezentowanie środowiska fizyków w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych a także wobec innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju i zagranicą.
Created by Owls Department